zdobienie-najlepsze-studio-tatuazu-czestochowa
zdobienie-tatuaze-czestochowa

Regulamin

ornament-naglowka-studio-tatuażu-częstochowa
Ogólne zasady panujące w LUNAR ART & TATTOO
1.Klient decydując się na wykonanie tatuażu w LUNAR ART & TATTOO zobowiązany do zapoznania się z treścią
regulaminu studia, przez co akceptuje jego warunki.
2.Studio wykonuje wszystkie zabiegi tylko osobom pełnoletnim. Osoba niepełnoletnia może zostać poddana zabiegowi
wyłącznie po podpisaniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego w dniu wykonywania usługi.
3.Przed przystąpieniem do zabiegu każdy klient zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia: „Formularza dla klienta
potwierdzającego zgodę na wykonanie tatuażu”. Oświadczenie znajduje się w studio i klient wypełnia je przed sesją.
4.Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.
W takiej sytuacji tatuator ma prawo odmówić wykonania tatuażu. Zadatek w tym wypadku przepada.
5.Tatuator może zmienić termin sesji jeśli uzna, że wykonanie tatuażu w danym terminie jest niemożliwe z uwagi np. na
zły stan skóry, nadmierną opaleniznę, zmiany na ciele klienta bądź w przypadku kolejnej sesji niedostateczne wygojenie
poprzedniego tatuażu – w tym przypadku zadatek przechodzi na kolejny termin.
6.Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć, projektów i tatuaży jak i do zdjęć naszych prac
przesłanych przez klientów.
7. Zapisując się na tatuaż wyrażasz zgodę na sfotografowanie i publikacje zdjęcia zrobionego tatuażu w innym wypadku
tatuator ma prawo do odmówienia wykonania tatuażu. Zadatek w tym wypadku przepada.
8.Jeśli klient zapisuje się na ustalony wzór np. na sesje całodniową, a zmienia wzór na mniejszy to ma obowiązek nas o
tym poinformować minimum tydzień przed ustalonym terminem w przeciwnym wypadku jest zobowiązany zapłacić za
wzór, który wcześniej został ustalony.
9. Nie wolno tatuować podczas antybiotykoterapii oraz dwa tygodnie od ostatniej dawki. Trzeba poinformować o tym
studio z odpowiednim wyprzedzeniem i zarezerwować nowy termin zgodnie z harmonogramem zapisów. Zadatek w tym
wypadku zostaje przepisany. Brak takiej informacji skutkuje utratą zadatku.
10 Regulamin dostępny na stronie: lunararttattoo.pl lub na naszych social mediach
Rezerwacja Terminu
1.Po dokonaniu rezerwacji, należy potwierdzić ją poprzez wpłacenie zadatku. Opłaty można dokonać osobiście w studiu
lub przelewem na konto studia. Termin przepada w przypadku niezaksięgowania wpłaty zadatku w przeciągu 3 dni od
ustalenia terminu. Robiąc przelew na konto studia w tytule należy uwzględnić: „ Termin oraz imię tatuatora” inaczej
wpłata może być potraktowana jako nieważna.
2.Rezerwacja terminu poprzez wpłatę zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
3.Niedotrzymanie umówionego terminu sesji skutkuje utratą zadatku. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
Rezerwacja kolejnego terminu wymaga dokonania wpłaty kolejnego zadatku.
4.Termin sesji można przełożyć informując nas o tym minimum 3 dni robocze przed umówioną datą wizyty. Zadatek
przepisany jest wtedy na nowy termin.
5.W szczególnych przypadkach tatuator ma prawo do odwołania sesji – między innymi jeśli klient jest pod wpływem
środków odurzających, alkoholu lub w jakiś sposób zachowuje się niebezpiecznie dla siebie bądź otoczenia – w tym
przypadku zadatek przepada.
6.Posiadam świadomość, że za powikłania wynikające z chorób skórnych przy usłudze tatuażu – w tym źle zagojony
tatuaż –studio NIE PONOSI odpowiedzialności finansowej, z tego tytułu wynikającej.
7.Studio ma prawo odmówić wykonania tatuażu bez podania przyczyny.
8.Zadatek odliczany jest od finalnej ceny za usługę tatuażu.
9.Studio nie posiada cennika usług, każdy tatuaż jest wyceniany indywidualnie.
10.Klient może się spóźnić max 15 minut, po tym czasie tatuator ma prawo odmówić wykonania tatuażu, w tym
przypadku zadatek przepada.
11.SMS nie jest formą kontaktu z nami, w jakiejkolwiek sprawie proszę pisać na funpage bądź dzwonić
12.Nie wpisanie w tytule przelewu, tego o co prosimy przy zapisywaniu się, skutkuję utratą terminu wraz z wpłaconym
zadatkiem
13. Termin można przełożyć maksymalnie 2 razy. Każde kolejne przełożenie terminu skutkuje utratą zadatku
14. Jeżeli klient notorycznie przekłada termin lub nie przychodzi na sesje studio może odmówić kolejnego wpisania
terminu.
Tatuowanie
1.Na sesję prosimy przychodzić bez osób towarzyszących.
2. Jeżeli z powodu jakiejś wyjątkowej sytuacji musisz przyjść z osobą towarzysząca poinformuj nas o tym przed sesją.
Osoba towarzysząca może przebywać tylko w poczekalni
3. Na sesję nie przyprowadzamy zwierząt oraz dzieci.
4. Projekt tatuażu powstaje w dniu tatuowania przy kliencie.
5.Sesja całodniowa trwa ok. 6 godzin. Czas trwania sesji i jej cenę ustala się indywidualnie z tatuatorem.
6.Studio zapewnia sterylność używanych narzędzi i materiałów.
7.W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu.
Gojenie
1.Klient otrzymuje wskazówki dotyczące pielęgnacji tatuażu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2.Wszelkie skargi po stwierdzeniu braku stosowania się do zaleceń tatuatora zostaną odrzucone, a poprawka takiego
tatuażu będzie odpłatna.

3.Studio nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprzestrzegania zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia
tatuażu.
4. Jeżeli tatuaż wymaga korekty nie z winy lub zaniedbania klienta taka poprawka jest darmowa
5. Jeżeli tatuaż wymaga korekty należy poinformować nas o tym najpóźniej 2 miesiące od dnia wykonania. Korekty
zgłaszane po tym czasie będą odpłatne
Vouchery
1.Vouchery można wykorzystać przy każdym tatuażu oraz piercingu i są one ważne przez 12 miesięcy od daty zakupu.
2.Istnieje możliwość przekazania Vouchera innej osobie, należy to jednak skonsultować ze studiem.
3.Klient kupujący Voucher jest informowany, że niewykorzystana kwota Vouchera przy usługach tatuatorskich oraz
piercingu przepada i studio nie ponosi za to odpowiedzialności.
4.Każdy klient, który posiada Voucher może dokonać dopłaty gotówkowej do droższej usługi tatuażu lub piercing, którą
wykonał w LUNAR ART & TATTOO.
5.Voucher może posłużyć jako zadatek rezerwacji terminu na tatuaż. Niedotrzymanie umówionego terminu sesji skutkuje
utratą wazności vouchera
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Zasady regulaminu są wiążące.
2.Studio nie ponosi odpowiedzialności za personalne ustalenia z tatuatorem,